عنوان پروژهMAS
هدف پروژهطراحی و تحلیل بستر ارتباط دینامیکی
وضعیتانجام شده

پروژه مخابراتی mas

امروزه با پیچیده شدن جنبه‌های مختلف یک عملیات، مسئله موفقیت حداکثری دررسیدن به اهداف عملیاتی موردتوجه قرارگرفته است. یکی از راه‌حل‌های جدی برای پرداختن به این مسئله، استفاده از سیستم‌های چندعاملی در عملیات مختلف می‌باشد.

در برخی از سیستم‌های چندعاملی مغز متفکر واحد وجود ندارد و تصمیم‌ ها به‌صورت توزیع‌شده گرفته می‌شوند چنانچه حتی بخشی از آن‌ها نیز از کار بیفتد بازهم عامل‌های دیگر برای رسیدن به اهداف عملیاتی، به کار خود ادامه می‌دهند.

یکی از مباحث مهم در استفاده از این موضوع، بستر ارتباطی بین عامل‌ها می‌باشد. در این پروژه بستر ارتباط دینامیکی موردنیاز برای سیستم‌های چندعاملی طراحی و تحلیل شد و برای گلوگاه‌های موجود در پیاده‌سازی این بستر راه‌حل‌های کاربردی ارائه گشت.

این نوع شبکه ارتباطی تابه‌حال بر روی سیستم‌های استاتیکی پیاده‌سازی و استفاده‌شده است. ولی سیستم‌های چندعاملی با توجه دینامیک حرکتی عامل‌ها و همچنین دینامیک محیط عملیاتی، الزامات و مشکلات خاص خودشان را دارند.

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، در دنیا این بحث در سطح کارهای آزمایشگاهی در حال انجام است. همچنین در کشور نیز در سطح پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری به‌صورت پراکنده‌کار شده است.

خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما