حوزه نرم افزار

شرایط همکاری با ما

  • خانم
  • متعهد و منظم
  • توانایی گزارش نویسی

برای همکاری با ما لطفا فرم زیر را پر کنید

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    لطفا فایل PDF رزومه خود را آپلود نمایید

خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما