کارگاه ها و رویدادها

مجموعه‌ی آیه با برگزاری کارگاه در زمینه‌های مختلف در جهت رفع نیازهای بانوان مهندس، برای توسعه توانمندی‌ها و افزودن اراده‌ها حرکت می‌کند.

خانهپروژه هاکارگاه هاارتباط با ما